Razmišljanje „Anđeli“

26.09.2020

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, kako smo najavili, slijedit ćemo sada korake koje je pokazao Sveti Mihael Arkanđeo prigodom objavljivanja Centralne Jezgre na Zemlji,[1] šest temeljnih točaka našeg hoda. Danas govorimo o anđelima jer nas tri dana dijele od svetkovine sedam velikih Arkanđela, a potom i anđela čuvara.

Da bih uveo u ovaj hod, želim iznova napomenuti da pred našim očima trebamo imati jednu sliku, točke svjetlosti kako bismo razlikovali ova vrlo burna vremena i ona će biti još burnija od onih koja sada živimo. I ovo su točke jer je ubrzano vrijeme uglavljenja u Kristu svega Svemira i sve što se bude opiralo ući će u krizu. Ubrzana je podjela duhova i našeg duha iznutra, naše sposobnosti da budemo sjedinjeni sa čistim duhovima i sa ljudskim duhovima koji prianjaju uz Duha Božjeg.

Egzistencijalni prostor našeg duha u ovim vremenima širi se i zauzima sav prostor u nama kako bi zahvatio duh, dušu i tijelo kako bi nas preobrazio. To uključuje snažno djelovanje Duha Božjega preko njegovih sredstava koje prisiljava čovječanstvo da napravi odabir: desno ili lijevo. I mi možemo vidjeti da je sve manje prostora da budemo ravnodušni. Ova sila, koja djeluje danas u godini u kojoj smo posvetili Zemlju Duhu Svetom, umanjuje ovaj prostor jer Duh Sveti vodi do jedne točke: ili odabir poticaja Duha Svetoga ili odabir pobune, što znači prianjanje uz duha zla. Ovo je opća slika u kojoj se gibamo da bismo razumjeli ove korake jer će biti osvježeni oni koraci koje nam je Sveti Mihael pokazao.

Danas govorimo o anđelima, Arkanđelima.[2] Anđeli, Arkanđeli su čista bića, kontempliraju Boga, prodiru u Duha Svetoga poradi potpunog prianjanja uz Duha Svetoga, poslušnosti i u službi su čovječanstva, svega stvorenog. Dakle oni imaju sposobnost prodrijeti i u nas, dodirnuti naš duh, naše ponašanje snažnom svjetlošću koja prosvjetljuje i silom koja gura, ljubavlju koja se komunicira, ako smo mi spremni primiti je. Iznimno je važno znati u ovom vremenu da se sila koju danas imaju anđeli ne može mjeriti s onom iz 2012. godine, uvelike je pojačana. Trojstveni vir je ojačan i ne ostavlja priliku Sotoni, sebičnosti, stavlja u poteškoću sve ono što se suprotstavlja Bogu jer su anđeli dobili zadatak da pomognu svima onima koji žele biti uglavljeni u Kristu i svemu stvorenju. I ovdje u čistim duhovima nema sumnji, nema napetosti, nema diskusija, oni su brzi poput strelica i poslušni su Bogu.

Kao što znate, objasnili smo vam i to je naša vjera, da je Bog stvorio anđele i ljude zajedno kao uzvišena, slobodna bića na sliku i priliku Božju da zajedno surađuju. Nakon istočnog grijeha, čovječanstvo je izgubilo odnos s Bogom i izgubilo je odnos s čistim duhovima. Oslonilo se na duh zla jer materija bez duha ne opstaje.

Sjećam se svih objava koje nam je Bog dao glede hoda u prvim vremenima čovječanstva[3] koje se trebalo podići, kako čovjek na Zemlji nije podnosio blizinu jednog anđela jer ga je snažna svjetlost pozivala na onu Božju sliku, na onu svoju originalnost i on se, ranjen, prestrašen, zatvorio u sebe, jer ga je proždirala krivnja, osjećaj krivnje. Sada ne možemo Bogu pripisati da je zakasnio sa otkupljenjem, no trebamo mu zahvaliti jer je bio strpljiv kao Otac koji nas je polako, polako vodio do izvorne razine razvijajući u nama sposobnost prihvaćanja prisutnosti anđela.

Na planetima Visokog Svemira, na Alfa Kentauru, čovječanstvo ne radi ništa bez vodstva anđela jer čisti duhovi mogu brzo prodrijeti u dubinu dok čovjek, koji je sastavljen od duha, duše i tijela, nema ove sposobnosti koje imaju anđeli. Sve je to bilo napravljeno da u Svemiru ne bi mogla postojati sebičnost, jedan iznad drugog ili jedna kategorija iznad druge, već svi u službi jedni drugima, i to je iznimno važna točka za Crkvu Isusa Krista svega Svemira i za nas na Zemlji, poznavati sedam velikih Arkanđela koji stoje pred Božjim prijestoljem, vrše Nebesku Liturgiju pred Božjim prijestoljem, vode sve k Isusu Kristu, Velikom Svećeniku. Oni su čuvari sedam darova Duha Svetoga. Ne samo da stoje pred prijestoljem da čuvaju sedam darova Duha Svetoga, nego su poslani da čuvaju i promiču sedam darova Duha Svetoga u svakome od nas, tako da, malo pomalo, sva djeca Božja postanu jedan duh; u originalnosti svakoga nalaze se u istom duhu, no u svakome od nas djeluju sedam darova Duha Svetoga koji nas čine cjelovitima u našoj originalnosti i sposobnima za integriranje u sveopće zajedništvo.

Vidite, ako gledamo od početka, da je cjelokupno čovječanstvo odgovorilo na Božji plan, u Svemiru bi vladao potpuni sklad. U zajedništvu s anđelima čovjek bi vladao čitavim Svemirom u ime Božje. No nije tako. Postavlja se pitanje: što se dogodilo nakon Duhova kada su Apostoli zajedno s Marijom i prvim učenicima bili jedno srce, jedna duša, kada je u tom narodu djelovala trojstvena sila? Ne možemo niti zamisliti, no možemo biti sigurni da smo u vremenu kada Bog gura u ovu cjelovitost u svakome od nas i u svima, a Crkva je predodređena ući u ovo jedinstvo kakvo je Bog zamišljao od početka, u originalnosti, u jedinstvu između anđela i ljudi.

Vidite što se događa na Zemlji. Zašto se događa ova pomutnja? Jer su na Zemlji prisutni različiti duhovi. Nema potpune percepcije dimenzije duha. Napredak čovječanstva kreće se na razini materije. Misterij i sve što pripada misteriju stavljeno je na nižu razinu. Onda nije teško shvatiti da su ljudi prazni, no da bi ispunili duh okreću se idolima, i Luciferu je lako uzeti te osobe. Srećom, rođena je Crkva svega Svemira koja prianja uz trojstveni život, snažno je ponesena u trojstveni vir, gdje trojstvena akcija savršeno djeluje, podiže djecu, uranja ih te ih šalje nositi jedan novi duh. I svi oni koji prianjaju i kažu da su kršćani, da prianjaju, da vjeruju u Presveto Trojstvo, bit će prisiljeni napraviti odabir.

Sedam velikih Arkanđela sedam je velikih svećenika koji dotiču život u Presvetom Trojstvu, također dotiču i naš život i stavljeni su nam u službu. Približavajući se nama, žele nas povući gore u dimenziju čistoga Duha kako bi malo po malo bili preobraženi, no budući da su čisti i brzi duhovi, odlučni izvršiti Božji plan, oni ne dopuštaju nikakvo licemjerje, nikakvo iskorištavanje milosti.

Tada, to uključuje jedan kozmički sukob između čistih duhova, duhovi-anđeli, i svih onih koji prianjaju uz Crkvu svega Svemira s jedne strane te onog dijela čovječanstva koje je odabralo Sotonu, ali i onog čovječanstva koje se u svojoj sebičnosti, u egocentrizmu ne odlučuje stati ni na jednu stranu. I anđeli predstavljaju nas i naše želje, one koji su krhki podržavaju, kao što znamo kroz čitavu povijest spasenja. I ovdje govorit ćemo, interveniraju vjerna braća, oni koji su na visokoj razini duha i mogu utjecati na materiju, na naše tijelo i zasad nas podržavaju u duhu, no predviđeno je da također i ova braća trebaju biti objavljena na Zemlji, jer treba biti otklonjena svaka sumnja u Boga i života u Bogu.

Za nas je u našem razmišljanju sada vrlo važno stupiti u istinski odnos s anđelima. Govorimo također i o anđelima čuvarima, ali znajte da su svi anđeli naši čuvari, oni su čuvari svih planeta, svega Svemira, oni su čuvari i podržavaju sedam jezgri Centralne Jezgre koji pokrivaju sve ljudsko i materijalno postojanje. Ne možemo iskorištavati anđele, ne možemo rastužiti anđele varajući, misleći da varamo Boga. Onda dolazimo na vrlo suptilnu razinu, gdje trebamo biti otvoreni u našoj nutrini, biti transparentni za djelovanje anđela i, u isto vrijeme, transparentni za prianjanje uz Božju volju koja prolazi preko anđela jer njihova prisutnost, njihovo svjetlo stavlja u krizu naša lažna ponašanja, lažne misli, lažne teorije, tumačenja i lažnu Crkvu, lažno poimanje eklezijalnosti.

Sedam velikih Arkanđela, možemo reći, da su načelo eklezijalnosti. U kom smislu? Potpuno žive za Boga, žive u Bogu jedni za druge bez hijerarhija, žive jedni za druge i svi zajedno za sve ljude, za sva stvorenja i privlače u zajedništvo Duha Svetoga sve one koji prihvaćaju Isusa Krista i istinski žele ući u novo stvaranje.

Radujmo se jer sedam velikih Arkanđela neprestano stoje pred Božjim prijestoljem kako bi prikazivali sve naše potrebe kako bi bili uzdignuti, premješteni u trojstveni vir, obogaćeni u sili Duha Svetoga i poslani komunicirati vlastita iskustva, ne kažem viđenja, ne kažem …, nego izraziti Duha Božjeg prema drugim ljudima, prema svim stvorenjima.

Već odavde vidite kako se put otvara za točke koje je pokazao Sveti Mihael: novo svećeništvo na Zemlji koje od sada nazivamo svećeništvom Crkve svega Svemira jer će do novog stvaranja ostati samo svećenici Crkva svega Svemira i svi svećenici koji uz nju prianjaju. Govorit ćemo o očinstvu i majčinstvu svakoga od nas u Bogu, u Duhu Božjem koje vodi božansko stvaralaštvo u svakome od nas. Govorit ćemo o našem prikazanju, bezgrešnosti, cjelovitosti i sveopćem zajedništvu kako bismo vidjeli kako sve prolazi kroz Crkvu Isusa Krista svega Svemira i Zakoni, objavljene upute, vode do Isusa Krista po Bezgrešnom Srcu Marijinom da bi ušli u trojstveni život.

Što nam govore današnja čitanja?[4] Prvo čitanje, preko proroka Ezekiela, poziva nas na obraćenje naše pameti jer čovjek želi zapovijedati također i Bogu, reći Bogu da njegovi putovi nisu ispravni i Bog ispravlja. To je jedna promjena! Što napraviti? Podložiti se Bogu, jednom redu u Bogu, kakav je u Bogu, kao što je Isus Krist preuzeo našu ljudsku narav, podložio se do smrti, tada je podložio također i naše patnje, podložio je i našu smrt i također i mi sada idemo prema uskrsnuću, idemo prema novom stvaranju.

I na kraju Evanđelje, što nam govori Evanđelje? Ne pomaže nam kršćanska teorija, niti ako i naučimo Evanđelje napamet, nego stavljanje u praksu onoga što Duh Sveti po svojim sredstvima, budi u nama i nitko od nas neće propustiti ovo buđenje ako budemo raspoloživi. I mi imamo na raspolaganju našu Majku, Suotkupiteljicu, Svetog Josipa i sve svece koji su nam na raspolaganju. Sretno, želimo vam dobar nastavak.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010 „Centralna Jezgra“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 2-2012. godina, na stranici 4, i u knjizi „2012 –Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 35, te na https://premanovomstvaranju.org

[2] Za produbiti ovaj argument vidi „Preko Velike Barijere“, poglavlje 3 i „Ispisati povijest –Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, drugi dio, poglavlje 1

[3] Usp. i „Ispisati povijest –Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, drugi dio „Od stvaranja do dolaska Isusa Krista“

[4]Usp.26-a nedjelja kroz godinu ciklusa A: prvo čitanje: Ez 18,25-28; Ps 24(25); drugo čitanje: Fil 2,1-11; Evanđelje: Mt 21,28-32