Posveta Presvetom Trojstvu

Tebi, o Presveto Trojstvo,
u jedinstvu s cijelom Crkvom
Isusa Krista Svega Svemira
i sa svim stvorenjima (usp. Otk 5),
u Srcu Bezgrešne Marije,
prikazujem svoj život
za spasenje Zemlje i cijeloga Svemira!

Neka tvoja bezgrešna ljubav, o Marijo,
mene zaštiti, pročisti i tako prikaže
da moje darivanje Isusu
bude uvijek i posvuda
duhovno štovanje
“kao žrtva živa, sveta i Bogu ugodna” (usp. Rim 12, 1-2).

Neka tvoj oganj ljubavi, o Duše Sveti,
zapali moje srce i kosti moje (Jr 20, 7-9)
da bih mogao/la, s tvojom pomoći,
nadvladati sve kušnje,
odgovarajući potpuno
na svaki tvoj poticaj.

Neka cijelo moje biće, Oče,
spoznaje i priznaje tvoju beskrajnu ljubav.
I da Ti u meni uvijek prepoznaješ svoje dijete
koje se želi vratiti tvome krilu
kako bi zauvijek živjelo u zajedništvu s Tobom.

Posvećujem ti svoj život, o Presveto Trojstvo,
da živim sveto Evanđelje
u jednostavnosti,
prikazanju i cjelovitosti,
u zajedništvu sa cijelom Crkvom
Isusa Krista Svega Svemira.

Amen.