Razmišljanje “Vršiti potpuno svećeništvo naroda”

19.10.2019. 

StefaniaCaterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, govorili smo vam o posljednjem sredstvu koje ima Bog kako bi spasio čovječanstvo i svemir, Zemlju: to je Crkva Isusa Krista svega svemira. Zatim smo vam ukratko objasnili što su portali, da na Zemlji postoje tri portala.

Na blagdan sedam velikih Arkanđela Sveti Mihael je govorio i poslali smo vam njegovu poruku[1] koji nastavlja dalje s ovim govorom o živoj Crkvi koja pulsira na Zemlji i u svem svemiru. Ova poruka nije upućena  samo onima koji su bili prisutni. To je poruka usmjerena prema svim ljudima dobre volje, prema cijelom čovječanstvu, osobito prema onima koji kažu da su kršćani.

Nalazimo se u vremenu kada Sveti Mihael s anđelima skuplja kukolj, da bi ga bacio u pakao; on skuplja djecu Božju iz svakog ugla svemira, ali skupit će ih prema zakonima koji žive u Bogu, zakonima vječnog života. Dakle njegov govor upućen je  nama prisutnima, vama koji slušate, svima onima koji će primiti vijest. Uzvišena i izvanredna sredstva nose ovu poruku na Zemlji i u svemiru. Poslušajte onda prve riječi koje ste pročitali, no želimo ih produbiti.

„Pozdravljam vas, predraga braćo i sestre,evo me danas među vama da bih vam komunicirao želje Svevišnjeg Gospodina za ovaj narod i za čovječanstvo. Tri su važne točke za ovih nekoliko posljednjih mjeseci i za godinu koja nadolazi. Znate da nova godina za vas započinje Svetkovinom Krista Kralja u kojoj se sve sažima i sve započinje iznova.“

Sveti Mihael kaže: “Ja sam među vama”, i čisti Duh je među svima onima koji ga zazivaju i  žele sudjelovati u njegovu djelovanju te u djelovanju svih anđela u svemiru. Ovo je poruka za ovaj narod i za cjelokupno čovječanstvo i poziva nas, nas kršćane, na ono što smo primili u krštenju: da svećeničko, proročko i kraljevsko pomazanje započne funkcionirati kako nas je Isus učio, kako nas je učila Crkva tijekom tisućljeća. Nema puno onih koji su razumjeli kršćansku svećeničku ulogu, onu opću od svih kršćana. Nema niti puno svećenika koji su u stanju promicati to svećeništvo. Stoga Sveti Mihael inzistira u ovom vremenu za koje nam  je rekao da je to posljednji dio posljednje faze pripreme za slavni dolazak Isusa Krista. Rekao nam je to drugom prigodom. Poslušajte što on ovdje govori.

  • Prva točka je: Bog želi da ovaj narod vrši potpuno svoje svećeništvo.

Moram vam reći, braćo i sestre, da se sa Zemlje diže zastrašujući vapaj koji potresa svemir. Zemlja je u opasnosti. Čovječanstvo ovog planeta strašno pati i nema mu drugog spasenja izvan Isusa Krista. Ovaj svećenički narod treba formirati jedno jedino tijelo i jedan jedini duh kako bi uzdigao Gospodinu vapaj ovog čovječanstva. Vi ste očevi i majke za ovo čovječanstvo, nikada to ne trebate zaboraviti. Očevi i majke bdiju nad svom svojom djecom. Toliko je djece Božje na  ovom planetu, malih i velikih, koji pate i progonjeni su, pregaženi i prezreni jer su sinovi Božji. Mnogo je i drugih koji još ne znaju da su djeca Božja i čekaju signal od naroda kako bi zapazili jedan novi život i nove osobe.“

Čuju se vapaji sa Zemlje, patnje sa Zemlje. Što će se dogoditi sa Zemljom? Može eksplodirati, od tih vapaja, od destruktivne energije. Jedini put spasenja je put Isusa Krista i kršćani sa svojim općim svećeništvom, koje vrše u zajedništvu sa svećenikom ministrom, trebaju biti jedno tijelo, ali jedno tijelo koje se uzdiže, svaki kršćanin pojedinačno i kršćanska zajednica. Što je to uzdignuće? Pokušajmo se vratiti na 4. kolovoz ove godine kada smo se posvetili Bogu Ocu. Posvetili smo se njegovoj volji, najčišćim zakonima koji u Njemu djeluju. Kršćanin treba biti uzdignut na vlastitom križu, usred križeva čovječanstva; uzdignut na razinu zakona čistog Duha po Isusu Kristu kao Presveta Marija pod Križem; sigurno je bila žalosna, ali gledala je dalje, željela je spasenje čovječanstva, raspoloživa žrtvovati također i samu sebe  sa Sinom.

Samo kršćani koji se uzdižu u mistično jedinstvo s Kristom – no to je jednostavno, svaki kršćanin trebao bi biti takav, ako je pošten, ako je korektan, ako je čovjek koji ljubi Boga – samo ove osobe, ove zajednice mogu, da Zemlja ne eksplodira, uzdići Bogu patnje pravednih, osoba koje nisu poučene, koje nisu zaštićene, koje nemaju svećenike, koje su ušle u poteškoće.Vidite ponašanja na Zemlji, u obitelji, politici, društvu, pokvarenost. Sve teži prema razaranju.

Novi narod, Crkva Isusa Krista na Zemlji, Crkva svega svemira sjedinjena sa čitavim svemirom, može podići čovječanstvo Zemlje, ono čovječanstvo koje želi živjeti s Bogom po Isusu Kristu. Onda vrijeme  je da svi vi, koji se želite pridružiti ovom programu uglavljenja u Kristu svega svemira po Bezgrešnom Srcu Marijinu, uđete u svećeničku službu koja se vrši u vašim srcima; vrši se u vašim srcima! Nije teško razumjeti.

Sveti Mihael kaže da smo očevi i majke, Crkva se naziva Majka Crkva. Ako se ne ponašamo u Kristu kao očevi, majke, braća, sestre, nismo kršćani. Ako mi ne uhvatimo poput jedne majke vapaj djeteta,vapaj djece Božje na Zemlji, ne primamo, ne uzdižemo, kakvo je onda naše sudjelovanje u Kristovoj žrtvi, kakva  je naša suradnja u vazmenom prolasku? To su teme o kojima se može razmišljati, i potom se zajedno sjediniti, s onima koji su raspoloživi biti jedno tijelo u Duhu Svetom.

Sveti Mihael nam daje još jednu stvar koja je izuzetno važna za razumijevanje našeg poslanja.

„Vrijeme je da u vašim slavljima i liturgijama, kada se svi nađete na okupu, kada ste u jezgrama ili pojedinačno, vapaj sa Zemlje bude prikazan na svakom oltaru Zemlje. Zajedno s nama Arkanđelima, izvanrednim sredstvima i novim svećenicima, svećenički narod  će uzdići ovaj vapaj sa  svih oltara na  Zemlji. Primit će od Boga milost da pokrije svojom službom sve oltare na Zemlji, čak i tamo gdje nema dostojnih svećenika. Stoga je nužno da postanete svjesni da ste jedno jedino tijelo, na Zemlji i u cijelom svemiru. Sve ono što prikažete, prikažite zajedno sa cjelokupnim narodom u svemiru, koji sada gleda prema Zemlji, posljednjem planetu koji mora ući u puninu. Budite svjesni ove vaše službe.“

Želim objasniti neke prolaske koje smo živjeli kroz ove  godine. Iskusili smo kako je sedam velikih Arkanđela sa njihovim četama davalo zadovoljštinu za grijehe čovječanstva. To je poradi nedostatkau Crkvi, poradi nedostatka nedostojnih svećenika. Potom formacijom Centralne Jezgre, formacijom izvanrednih sredstava, anđeli su se povukli više u njihovu dimenziju pomažući izvanrednim sredstvima, no izvanredna sredstva su bila ona koja su davala zadovoljštinu i pritjecala u pomoć kako bi pokrili promašaje u Crkvi. Sada je na vama, na svem narodu, na cijeloj Crkvi koja pripada Isusu Kristu u svemu svemiru.

Sveti Mihael inzistira na tome da treba biti u ovom zajedništvu s Arkanđelima, anđelima, vjernom braćom, sa Centralnom Jezgrom, sa redovnim sredstvima koja su na Zemlji vezanauz portale, glavnimsredstvima, i potom svim sredstvima koja se pokreću među kršćanimada bi uzdigli Zemlju prema Otkupiteljute spasili sve koji se žele spasiti, spasili također i  stvorenja od uništenja.

Sveti Mihael kaže da će dobiti od Boga milost da svojom službom pokrije sve oltare na Zemlji. No pogledajte veličinu misije. Uz pomoć Crkve svega svemira svi oltari gdje se okuplja i jedan vjernik koji želi biti uzdignut prema Bogu bit će zaštićen, bit će uzdignut, priteći će mu u pomoć  trojstvena sila preko Crkve Isusa Krista svega svemira te nadići sve rupe koje su u Crkvi, svu nedostojnost. Idemo prema vremenu kada će se svi moći odlučiti za Isusa Krista ili će se odlučiti za Lucifera. Veličanstvena je ova misija koja nam je povjerena.Onda, Sveti Mihael nas poziva da toga postanemo svjesni i obraćam se svima vama koji slušate: razmislite, pokrenite se  kako bi vaš život bio uzdignut prema  Bogu i od Boga ćete biti poslani da živite u zajedništvu kao kršćani u istom duhu. Ovo je zajedništvo koje će nas učiniti sposobnim pokriti sve oltare te priteći u pomoć svim osobama dobre volje.

Možete prepoznati ono što je Gospa u Međugorju željela od župe Međugorje: jednu zbornu molitvu svega svemira koja se uzdiže za čovječanstvo na Zemlji. Došli smo do točke da se ostatak kršćana, čovječanstva na Zemlji pridružuje, te da se ova sila očituje na Zemlji uz pomoć trojstvene sile koja djeluje u svemu svemiru. Budite hrabri i otvorite se slušanju poticaja Duha Svetog, te prihvatite milost i pokrenite se. Ovi će mjeseci biti bogati milostima za vašu pripremu.

I ja vas blagoslivljam, donosim vam molitve svih nas, naše žrtve, naše prikazanje, našaslavlja, da vas Božji blagoslov sve sjedini u Duhu Svetomkako biste biliMistično Tijelo živoga Krista, pulsirajuće u korist svih ljudi dobre volje i svih stvorenja, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 29 rujna 2019 pod naslovom „Smjernice za ovo vrijeme“, objavljena na www. premanovomstvaranju.org