Razmišljanje „Spašen čovjek i cjelovit čovjek“

14.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je “Spašen čovjek i cjelovit čovjek”. Nalazimo se u Vazmenom vremenu, Isus je uskrsnuo. Nije  imao potrebu kao Bog da se spusti među nas i uskrsne, no uskrsnuo je da bi nas mogao uskrsnuti. Mi smo zbunjeni sve dok  gledamo da je naše spasenje jedna nadgradnja. Naše spasenje je potpuno  ostvarenje cjelovitog čovjeka u Bogu i Isus Krist, koji je uskrsnuo, ostao je s apostolima poučavajući ih četrdeset dana i na kraju ih je napunio  snagom Duha Svetoga da bi živjeli  uskrsnuli, te pokazali čovječanstvu kako se živi kao uskrsle osobe. I o tome  je Gospa govorila u zadnjoj poruci[1] koju ste primili i svi ste čuli u njezinom uvodu da sažima upravo ovo.

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je BOŽJI ŽIVOT PRISUTAN U VAMA. STVORENI STE NA SLIKU I PRILIKU BOŽJU I SASTAVLJENI STE OD DUHA, DUŠE I TIJELA. Ne poznaje svatko stvarnost od koje je sastavljen i to je razlog mnogih poremećaja i bolesti na fizičkoj i psihičkoj razini. Želim vam pomoći sve ovo razumjeti.“

Ako nastavimo razmišljati o ovoj temi koju je naznačila Gospa, možemo shvatiti da sve više ulazimo u trijumf Bezgrešnog Srca Marijina, koji je trijumf čovječanstva, njezine djece, onih koji se žele pridružiti; ulazimo sve više u temu nove evangelizacije, evangelizacije Zemlje uz pomoć anđela i vjerne  braće koja tvore zajedno sa svim svetima i pokojnima oko nas ovo sveopće  zajedništvo.

Drama čovječanstva je da čovječanstvo govori o tijelu,  u tijelu i brine se za tijelo, na žalost često u centraliziranom smislu u odnosu na tijelu. Govori se o psihi, ali o duši malo i ne objašnjava se  što je duša. Još manje se govori o duhu a još manje  se govori o Duhu Svetom i  čovjek ostaje bez svojih korijena, ili ne može prodrijeti do korijena jer ne poznaje duh. O tome govori Gospa na detaljan način. Poslušajmo njezine riječi.

U vašem DUHU živi i djeluje Duh Sveti. On djeluje neprekidno u vama da bi vas održavao na životu, bilo fizički bilo duhovno. Njegova akcija sadrži u sebi silu Presvetog Trojstva. Duh čovječji čuva božansku prisutnost. Od samog početka svoga postojanja, čovjek mora odlučivati hoće li dopustiti da Duh Sveti djeluje slobodno ili ne, otvarajući se  ili zatvarajući njegovoj prisutnosti. Tu odluku donosi duh. 

Ako duh prihvati Boga i otvori se njegovu djelovanju, biva ispunjen silom. Cvjetaju LJUBAV, INTELIGENCIJA i SNAGA koje čovjeka čine dionikom Božjeg života i djelovanja. Zakoni života  raspoređuju svu svoju učinkovitost te je egzistencijalni razvoj skladan. Čovjekov duh titra u jedinstvu s Božjim titrajima i zatvara se djelovanju Zla. Čovjekov hod biva vođen korak po korak prema potpunom identitetu djeteta Božjeg. Tako duh postaje hram Božji, u kojem ljudsko biće susreće Stvoritelja licem u lice i prima od Njega životne poticaje. Naprotiv, ako se duh zatvori Bogu i njegovim zakonima, Duh Sveti se ograničava na fizičko održavanje čovjeka na životu, no božanske povlastice koje ga čine djetetom Božjim ostaju pokopane, neaktivne. Život se razvija daleko od Boga, od istinskog mira i punog identiteta. Bog poštiva čovjekovu slobodu i nikada ništa ne forsira; na čovjeku je odluka o vlastitoj sudbini. Međutim, Bog nikad ne napušta  čak niti one koji ga odbacuju. On je uvijek spreman pružiti ruku svakom djetetu koje Mu se želi vratiti.“

Pazite, kršćani! Ako smatramo da su ove Gospine riječi istinite  – a znamo da su istinite – Bog je prisutan u nama. U ovom Vazmenom vremenu vidimo Boga u Isusu Kristu koji se spustio među nas. S kojom se brigom brinuo o apostolima, dopustio se dotaknuti kao uskrsli, ostao je s njima kao Uskrsli, usmjeravao  kao Uskrsli i na kraju im je dao Duha Svetog da ih vodi, te je On sam u Duhu  Svetom vodio apostole. Kako  smo u našoj pameti daleko od Božje prisutnosti koja vodi sve, vodi u harmoniji, vodi u cjelovitosti, no On to ipak čini.

Da bismo potvrdili ovo što vam govorim u Svetom Pismu, govori Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinćanima u drugom poglavlju od 10 do 13 retka, gdje govori o Božjoj mudrosti.

 „A nama to Bog objavi po Duhu“, velikim slovom, Duh Sveti.  „Jer Duh sve proniče, i dubine Božje.  Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.  A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.  To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.“

Ovaj prolazak za nas je temeljan da bismo usmjereni prema Pedesetnici, zajedno sa Marijom bili ispunjeni Duhom Svetim, te dan i noć razumijevali djelovanje Duha Svetog u nama. Radimo li tako, novi narod otvara novi put za ljudsku znanost jer braća vjerna Bogu, ona čovječanstva vjerna Bogu iz visokog svemira sav razvoj grade od Duha Božjeg do ljudskog duha i svjetlosne godine su ispred nas u radosti i u cjelovitosti.

Čovjekov duh komunicira sa DUŠOM, koja je poput jednog omotača koji obuhvaća duh. Kada Duh Sveti komunicira jedan životni poticaj duhu, on ga prenosi duši. Duša je obdarena sa tri moći: MEMORIJA, RAZUM i VOLJA. Preko njih ona obrađuje poticaje  koji dolaze iz duha i prenosi ih mozgu, koji pretvara svaki poticaj u misli, riječi i djela.“

Mi znamo reći: jedna mračna duša, što je mračna duša? To je ona duša koja je u trenutku začeća rekla Bogu jedno jasno ne, zatvorila se u sebe i postala prazna ploča. Nadamo se da je malo takvih duša. Sigurno je jedan od njih Lucifer i svi demoni. Duše manje mračne, nazivamo konfuzne, svadljive, pune unutarnjih konflikata, to, su duše koje malo komuniciraju s Duhom Božjim u njihovom duhu. Postoje i blistave duše, poznajemo velike svece koji su u potpunosti darovani Bogu po Bezgrešnoj Majci Mariji, kao što vidimo osobito kod braće vjerne Bogu koji su blistavi, skladni, ne znaju za zlo, ne znaju za bolesti, samo minimalno kao posljedica istočnog grijeha ljudi sa Zemlje.

Gospa kaže da se u naš duh slijevaju Božja ljubav, njegova inteligencija, njegova snaga. Sve to je jedna životna limfa koja ispunjava naš duh, prenosi se duši i duša ga prenosi  tijelu, no ako se naša ljubav više ne sjeća Božje ljubavi, one duše prazna ploča, kako se one orijentiraju? One se orijentiraju prema bilo kojoj ljubavi, sebičnoj, egocentričnoj i zamjenjuju ljubav, istinsku ljubav s ljubavlju prema stvorenjima, ali uvijek u obliku sebičnosti. I naravno to prenose tijelu.

Glede našeg intelekta kojeg posjedujemo, jer smo stvoreni na Božju sliku, koliko konfuznih ideja na ljudskoj razini, ideologija, na religioznoj razini, na razini vjere, subjektivnih i konfuznih interpretacija, jako puno, jer Božja inteligencija ne može prodrijeti svojim  svjetlom i usmjeriti čovjeka. U toj situaciji, volja iako je mogla imati trojstvenu silu, Božju silu, svemogućnost, u nama ostaje poremećena, slaba i krhka te se sve odvija u našoj duši. Potom smo još gori: duša zbunjuje tijelo i rađaju se patologije u tijelu, jer komunicira lažne vijesti iz svoje sebičnosti, egocentrizma do mozga koji je centrala. Nadodajemo duh svijeta i inteligenciju svijeta koje nas opterećuju i onda naše tijelo preuzima zlo. Rekli smo da je nakon istočnog  grijeha ljudsko tijelo postalo smrtno. Istovario se ovaj strašni teret na tijelo i ostali su korijeni u čovječanstvu  onog buntovnog stava duše, čovjeka, prvog čovjeka, prvih ljudi i nastavlja se, i potrebno  ispraviti da se duša otvori duhu i Božjem Duhu kako bi prenijela  tijelu svu ljubav, svu inteligenciju i svu Božju silu, kako bi tijelo bilo zdravo.

Molim vas da počnete misliti na sebe kao na stvorenja dostojna slike i prilike Božje koju nosite utisnute u vama. Uzmite savjest vašeg  duha, duše i tijela kao jednu savršenu cjelinu, gdje je sve vitalno i međusobno povezano jer je sve vođeno od  Boga, ako dopustite Gospodinu živjeti i djelovati u vama. Ako je Bog sposoban upravljati cijelim svemirom, ne može li  možda upravljati vašim životom?

Dječice, obolijevate jer ne dopuštate da Božja ruka bude slobodna u vama. Želite sve raditi sami i  ne možete. Vaša duša često preuzima nadmoć nad duhom i odlučuje sama od sebe što je dobro ili loše te ne dolazi do ničega. Ako se darujete Bogu, duh se iznova vraća na svoje pravo mjesto i tako duša i tijelo pravilno primaju poticaje, bilo fizičke bilo duhovne. Tako ozdravljate te doprinosite u liječenju svijeta i svemira.“

Ja sam se osobito zaustavio na riječima: „Uzmite savjest vašeg  duha, duše i tijela kao jednu savršenu cjelinu, gdje je sve vitalno i međusobno povezano jer je sve vođeno od  Boga“. Po tim riječima mi možemo shvatiti ovo vrijeme u kojem živimo,vrijeme u kojem nas Isus vodi u Pedesetnicu, da nam daruje Duha Svetog u izobilju da naš duh bude ispunjen, a  duša preobražena, ozdravljena a tijelo izliječeno. Ovo je pravac prema novom stvaranju, ovdje intenzivno sudjeluju vjerna braća da nam pomognu, Arkanđeli, anđeli, sveti. Novi narod treba iskusiti svu ovu silu i, kako vam rekosmo, vjerna braća su spremna poučiti nas, educirati u ovom hodu preobrazbe, komunicirajući nam iskustva koja oni kroz tisućljeća imaju s Bogom jer smo predodređeni uskrsnuti također i u tijelu, cjelokupno naše biće i neće ostati nikakav trag  neke frustracije, neke prevare, nekog razočaranja.

Nalazimo se onda u vremenima, u kojima se ne može biti jedan površni kršćanin jer se onda ne nosi Božja sila, ne izražava se Božja ljubav, ne izražava se Božja inteligencija, naprotiv, sve više smo bombardirani ljudskim spoznajama koje nisu u skladu sa Božjim zakonima i sa voljom moćnika. Također i tko se obraća Bogu u svojim molitvama, pobožnostima, u hodočašćima, može tražiti jedan znak, jedno čudo, no  može željeti jedno Čudo velikim slovom: cjelovit život, ostvaren, pun vitalnosti, sposoban donijeti stostruki plod. Idimo onda kroz ova vremena u kojima nam Bog daje puno milosti.

I  ja vas blagoslivljam, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Majke čovječanstva Stefaniji Caterini od 13. Travnja 2018, objavljena na http://www.prekonovogstvaranja.org