Razmišljanje “Blistavo lice Gospino”

10.03.2018

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u posljednjem razmišljanju imali smo naslov “Svjetlo i tama”. Danas imamo naslov “Blistavo lice Gospino“, govorit ćemo o Gospinim ukazanjima na Zemlji.

Gospa nam je prenijela  da su sva njezina ukazanja imala svrhu: voditi Kristu, uglaviti u Kristu. Naravno, Gospina ukazanja mogla su postepeno davati svjetlo čovječanstvu, ovisno o sposobnosti primanja,mijenjanja. Nakon Euharistije, najveći dar koji nam je Bog dao je Gospa, njezina ukazanja.

Kada se govori o nadzemaljskom  životu, obično se izražavaju sumnje ili izjave: tko zna što je poslije; kad bi došao bilo tko od onih koji  žive na nebu,  mogao bih vjerovati; i upravo poradi  takvog stava naših sumnji, Bog koristi našu Majku, našu Majku i Kraljicu da nam pomogne. Nitko nije mogao govoriti o nadzemaljskom životu, ako ne sam Bog, u Duhu Svetom i njegov Sin jedinac utjelovljen među nama, no jedino stvorenje koje je uzneseno u duši i tijelu je Gospa. Ako želimo tražiti jednog stručnjaka u nadzemaljskom životu, Ona je ta koja nam može govoriti; ne samo govoriti o onome što je u Bogu, što nam je teško shvatiti jer imamo naše kriterije, našu vizualizaciju. Stoga, Gospa boravi među nama da bi nas vodila, pomogla nam biti uzdignuti,  osjećati u vjeri, uzdići se u ovu dimenziju, gdje Ona živi, sada u duhu a poslije u našem životnom hodu  doseći Onu koja živi u vječnosti.

Ovo je smisao Marijinih ukazanja. Ona se ukazuje na vidljiv način, govori preko vidioca, govori preko  posebnih sredstava da nas približi, da nas povede k Isusu Kristu.

Poslušajmo Isusove riječi.

Stefania Caterina: Uzmimo jedan odlomak  iz Isusove poruke od 8. rujna 2011. “Budućnost mog naroda”.[1]

„Mnogo sam vam puta slao moju Majku, sa željom da vas njena ljubav dovede k meni i da vam njezina blizina pomogne da se uzdignete iznad poteškoća zemaljske egzistencije. Moja Majka se bezbroj puta ukazala na Zemlji. Nije došla da bi pripomogla vašim diskusijama i okruglim stolovima o nadnaravnim fenomenima, niti da bi rađala fanatizam i sentimentalizam, došla je da bi probudila vašu vjeru. Gospa se ukazivala u najosjetljivijim fazama kroz koje su prolazile Crkva i Zemlja, da bi vam pomogla da nadiđete svaku poteškoću; uvijek vam je podizala most koji vas je vodio prema Bogu, pokrivajući svojim milosrđem mnoštvo vaših grijeha. Ne zaboravite to, i pokajte se za svaki put kada je niste prihvatili, naprotiv, vi ste je izrugali i odbacili. Kažem također i vama, pastirima: pokajte se! Znate vi dobro poradi čega.“

Otac Tomislav: Naše iskustvo u Crkvi na Zemlji je da su sva Gospina ukazanja dovela do beskrajnih rasprava, eksperimentalnih i teoloških rasprava; očigledno je jedan primjer Gospinih ukazanja u Međugorju koja od  37 godina Crkva nije došla do nikakvog zaključka, naprotiv, postoje čak rasprave  je li tamo Gospa ili đavao.

Postoji još jedna činjenica iz Gospinih ukazanja: ponekad su se rodili fanatizmi, sentimentalizmi, osobito od strane određenih vođa, određenih duša, određenih skupina. Sve do sada, Isus traži od svih nas da tražimo oproštaj, ali nakon ovog odlomka postoje riječi koje Isus kaže, koje  su pravi imperativ za kršćane, više se ne možemo raspravljati, diskutirati.

„Nema budućnosti za moju Crkvu bez Marije. Moja će Crkva biti Marijanska ili neće biti moja. Sin čovječji bio je od nje rođen; preko nje će biti rođen i novi narod, koji će imati snagu i sjaj Majke Božje.

„Marija će sabrati pod svoj plašt ljude sa svih planeta u svemiru i prikazat će ih meni, kao prava Majka. Marija je Kraljica svemira kao što sam i ja Kralj. Kao takva će biti prihvaćena i čašćena od sve djece Božje gdje god se ona nalazila. Bit će Majka cjelokupnog čovječanstva. Kada neki čovjek odbaci vlastitu majku, odbacuje život. Stoga, tko odbaci Mariju, neće biti dionikom moga života“.

Stvar je u tome da kao što se Isus Krist bio rođen preko Marije, utjelovio se, došao među nas, tako je Marija, prikazujući sebe, bezgrešna pod Križem, postala uzvišena Majka i njezin je zadatak pomoći svoj djeci uzdići se u dimenziju čistoga Duha, da se ponašaju u skladu sa Zakonima čistoga Duha po prikazanju i bezgrešnosti  preko Njezina Srca. Iz ovog procesa se rađa  novi  narod u cijelom svemiru, Crkva Isusa Krista sveg svemira.

Gledajući  na ukazanja u cjelini, a osobito Gospina ukazanja u Međugorju, Bog je vidio situaciju Božjeg naroda na Zemlji, čovječanstva i htio mu je  pomoći i, u isto vrijeme, je vidio da je to čovječanstvo pritisnuto, nesposobno samo se uzdići. Onda, kao što smo vam rekli, također i na ovom putu Gospinih ukazanja bila je  jedna izvanredna Božja intervencija kada je započela djelovati Centralna Jezgra 2004 godine i sa Centralnom Jezgrom dva izvanredna sredstva anđeli i vjerna braća. S ovim korakom Gospina ukazanja su ušla u jednu drugu prekretnicu i  za nas koji pratimo ove programe, koji slušamo ove poruke izuzetno je važno vidjeti ovu prekretnicu.

Stefania Caterina: Uzmimo jedan odlomak iz  Gospine poruke od 25. svibnja 2013. ” Gospin plan u Međugorju”.[2]

„Tako je nastala Centralna Jezgra koju već poznajete.[3] Njoj je Bog pridružio anđele i braću iz vjernih čovječanstava. Tako je Bog stavio u akciju tri izvanredna sredstva za ovo vrijeme tj. anđele, Centralnu Jezgru i braću vjernu Bogu. Ulaskom u akciju ovih sredstava započela je finalna faza ostvarenja plana uglavljenja u Krista cjelokupnog svemira.

Vi ste precizno informirani o tom planu preko dva člana Centralne Jezgre koji žive na Zemlji[4] . (…)Božji plan se više ne zaustavlja: cjelokupno čovječanstvo svemira treba biti uglavljeno u Krista da bi formiralo samo jedan narod. Bog će sve više objavljivati prisutnost druge braće iz svemira; neće dopustiti da interesi manjine još uvijek prevladavaju; neće više odobravati sporost i licemjerstvo. Čovječanstvo Zemlje, hladno i neprijateljsko prema Srcu moga Sina i mome Srcu, ne može više uvjetovati  hod cijelog svemira!

Također i Crkva na Zemlji će trebati napraviti svoj odabir: Bog očekuje da ona navijesti čovječanstvu Zemlje, bez odgađanja, prisustvo braće iz svemira, djece Božje, jer  ima tu spoznaju. Ako to ne učini, Gospodin će providjeti na drugi način.

Draga djeco, vrijeme je da milosti izlivene na Zemlju i od mnogih odbačene ponovno zažive u novom narodu! Niti jedna od riječi koje sam vam rekla u mojim bezbrojnim ukazanjima, na poseban način u Međugorju, neće biti izgubljena. 

Uglavljenje u Krista ići će preko mene jer sam Majka čovječanstva. Stoga vas molim, draga djeco, ne stavljajte zapreke pred Boga ! (…)Nema razloga da se bojite novosti Božje jer ona uvijek otvara za nadu. 

 Tko je ponizan, malen i iskren ne boji se novosti Božje jer nema što izgubiti. Siromašan je u duhu i ima povjerenja u Boga. Oni koji se smatraju velikima boje se Božjeg djela.“ 

Otac Tomislav: S ovim Gospinim riječima mi smo ušli u nova vremena, u prekretnicu u Crkvi, u čovječanstvu. Kao što je Bog napravio sa Starim Zavjetom, sa Isusovim dolaskom – napravio je jednu definitivnu prekretnicu, jedan početak hoda prema uglavljenju u Kristu sveg svemira – tako je Bog koristio izvanredna sredstva kao jednu čistu milost, zaštićenu od  Presvete Majke, Bezgrešne, od Svetog Josipa, Pravednika među pravednicima, Arkanđela, vjerne braće i cijelog Mističnog Tijela Kristova,  kako bi se svi skupa prionuli uz Zakone čistoga Duha, naravno progresivno, ne zaustavljajući se sve do susreta sa Proslavljenim Kristom, sve do ulaska u novo stvaranje.

Naime, vrlo je važno za one koji slušaju ova pojašnjenja gdje se trudimo pojasniti vam, pripremiti vas, za ono što je Crkva Kristova u svemiru, svemiru koji također uključuje Zemlju, jednu jedinu Crkvu, jedno jedino stado, jednog jedinog Pastira, vrlo je važno za sve  slušati i proslijediti u tom smjeru.

Gospa, u svojim ukazanjima, nije imala nakanu ostaviti jednu sličicu  čovječanstvu i ići po interpretacijama vidjelaca, vidjelaca različitih dimenzija, nego je ona sama htjela ući u našu nutrinu. Ona, Majka Božja i naša Majka,  jedino je stvorenje koje boravi u Bogu, u Presvetom Trojstvu i zato boravi u našem duhu, vrši službu, nas uvodi i omogućava nam da razumijemo Zakone čistoga Duha na koje je pozvana Crkva i cjelokupno čovječanstvo po Kristovoj Žrtvi, po Evanđelju, ako ga prihvaćamo kao Sveti Franjo: bez puno tumačenja, bez puno diskusije, u jednostavnosti, kao osobe  otvorene Duhu Božjem.

 S ovim će se  novi narod  snažno zaputiti u smjeru primanja ovih Zakona čistog Duha, da gledamo Boga licem u lice, neposrednoj spoznaji  koja budi u nama, u našem duhu, u našoj duši stvaralaštvo Boga Stvoritelja, Spasitelja i Posvetitelja, da se cijelo naše biće promijeni, preobrazi. I upravo se  ovdje želimo zaputiti tim putem i  nastavit ćemo  s našim drugim razmišljanjima upravo ovaj odnos koji mi možemo imati u našem duhu s Trojedinim Bogom po Bezgrešnoj Majci i našoj Kraljici i s Njezinom pomoć i uz pomoć cjelokupnog  Mističnog Tijela Kristova, kada smo mi spremni prijeći prag naše neodlučnosti, naših diskusija, i uroniti se u Bezgrešno Srce Marijino. Tako sve više  ulazimo u vremena Trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina koje će  biti, i tako  je Trijumf Božji u nama i trijumf čovječanstva koje želi živjeti u Bogu.

I ja vas blagoslivljam, da ovo vrijeme milosti kako je predstavljeno u Liturgiji Crkve, ali u isto vrijeme u liturgiji ritmiranoj Nebeskom Liturgijom, moćnim izvanrednim sredstvima koja  stoje pred prijestoljem Božjim zajedno sa Presvetom Marijom, sa Svetim Josipom, Svetim Mihaelom te zrače svjetlost zakona čistoga Duha, da svako dijete Božje, svaki kršćanin koji prianja uz Isusa Krista može biti dijete svjetla. I blagoslivljam vas, u ime Oca i  Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. poruka objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju  – izdanje 2012 , te u knjizi – „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“ na 67 str. i na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. poruka objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. O Centralnoj Jezgri detaljno je govorio Sveti Mihael Arkanđeo u poruci od 10.rujna 2010. O njoj govori i u knjizi „2012- Odlučujući izbor čovječanstva na 35 str.

[4] Gospa se odnosi na Stefaniju Caterinu i Tomislava Vlašića. U više prigoda na ovoj stranici, preko  knjiga, video zapisa, oboje su otvoreno govorili o njihovoj pripadnosti Centralnoj Jezgri, njihovu prikazanju na nakane Bezgrešnog Srca Marijina te o Božjim programima vezanim za izvanredna sredstva za ovo vrijeme.