„ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

 Razmišljanje 

Svetkovina Bezgrešnog Začeća

Biti Bezgrešni pred Bogom

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, dajemo ovom našem razmišljanju naslov „Biti Bezgrešni pred Bogom“. Znate dobro da je ovaj koncept izrazio Sveti Pavao u poslanici Efežanima u prvom poglavlju. Znate da smo mi uronjeni u krštenje da bi umrli starom čovjeku, te uskrsnuli novi, bezgrešni, ispravljani kroz hod dosezanja kršćanske zrelosti te vođeni prema punini.

Danas je Svetkovina Bezgrešne koja se slavi u katoličkoj Crkvi, pravoslavnoj i drugim crkvama. Danas je veliki događaj: otvorenje godine milosrđa, godine milosrđa Božjeg. Međutim, ovaj događaj Bog je htio i smjestio ga u dinamiku cijelog svemira, u milosti koje je dao za ovo vrijeme uglavljenja cijelog svemira u Kristu te vođenja čovječanstva i svega stvorenog u novo stvaranje. Ovo nas vodi na put naše teme u Presvetom Trojstvu sa živim i pravim Bogom. Idemo prema Božiću, idemo isto tako prema slavnom Kristovu dolasku, idemo prema kozmičkim događajima; Bog će pokrenuti sve u cijelom svemiru kako bi sve poveo prema Kristu.

Danas je pred nama slika i stvarnost Bezgrešne Majke Marije koja boravi u Bogu, jedino stvorenje, novo stvorenje i Crkva ju naziva „Majka“, „nova Eva“ i Isus  Krist „novi Adam“, jer Marija izražava majčinstvo u Bogu, Isus Krist očituje božansko očinstvo i oni se savršeno sjedinjuju u otkupljenju. Da bismo shvatili vrijednost Bezgrešne Majke, o kojoj danas govorimo o njezinom odnosu sa Spasiteljem svijeta, njezinim Sinom Isusom, trebamo vidjeti porijeklo, obećanje. Vidimo dramu čovječanstva nakon istočnog grijeha- pisano je u trećem poglavlju knjige Postanka – nakon počinjenog grijeha, Adam i Eva bježe od Boga, skrivaju se u same sebe, i to je znak prekida s Bogom, znak propadanja koje nosi razarajuće posljedice koje mi danas prepoznajemo u čovječanstvu Zemlje. Čovjek postaje podijeljen u sebi, ali čovjek Adam se dijeli i od Eve iako je bio jedno srce,  jedna duša s Evom, jedno biće; optužuje ju. Ovdje pronalazimo korijen ratova u čovječanstvu koji se šire iz generacije u generaciju. Ne zaustavlja se ovdje; autor knjige Postanka na jednostavan način objašnjava tadašnjim generacijama, kaže da se Eva opravdava pred Bogom, a to je strašno u čovjeku da se opravdava pred Bogom umjesto da traži oproštenje; recimo prebacuje na Lucifera. Koliko se nas može sakriti prebacujući odgovornost na Lucifera da bi sakrili našu odgovornost. Ovo je crno dno povijesti čovječanstva Zemlje u koje je Bog upalio svjetlost, tako da je dao obećanje žene koja će pobijediti zmiju, Sotonu, njegovim sjemenom, sa Spasiteljem svijeta i naravno njezinom djecom koju će roditi kao Majka, u sili Duha Svetog jer ona boravi u Trojstvu.

Sveti Pavao nam govori o ovoj tajni objavljenoj u Isusu Kristu u prvom poglavlju poslanice Efežanima i vodi u kozmičke dimenzije polazeći od onog sjemena posijanog u krštenju u nama. Ovo sjeme posijano na krštenju u nama trebamo objektivno smjestiti u sav trud Božji koji ide iznad čovjekovog strašnog grijeha koji je podijelio čovječanstvo svemira, kako smo vam pojasnili, u tri svemira. Bog, poštivajući čovjekovu slobodu, malo po malo je pripremao sve do Isusa Krista, zatim po Isusu Kristu i u Mariji, te preko Marije, rađa novi svijet.

Danas želimo govoriti o Marijinu majčinstvu, o njezinoj bezgrešnosti. Izmiče nam sav domet majčinstva Bezgrešne Marije. Kako jedna majka rađa jedno dijete, djecu, jednako tako se treba događati u dimenziji Duha. Ovo je red Božji, Božji program. Nakon Isusa Krista majčinstvo u Bogu potpuno djeluje u Mariji u savršenom mističnom jedinstvu sa njezinim Sinom, Otkupiteljem, koji očituje božansko očinstvo. Naime, Bezgrešna Djevica Marija je zamijenila pokvarenu Evu, a kršćani su pronašli bezgrešnu utrobu, Majku koja ima bezgrešan Duh, te se njoj utječu. Ako se urone u njezino Srce i žele živjeti po njezinu Srcu, onda upijaju ovaj bezgrešni život koji je uvjet za ulazak u novo stvaranje jer u novo stvaranje se ne ulazi prljav, kako kaže Sveti Ivan apostol.[1]

Kako smo pojasnili, ono što se događa u mikrokozmu u svakome od nas, sada se treba dogoditi u cijelom kozmosu, u svemiru i stoga se očekuju događaji, ova kozmička dinamika. Potrebno je primijetiti da nas u ovoj kozmičkoj dinamici, kako nas je poučila Gospa, očekuju veličanstvena vremena za one koji prihvaćaju Isusa Krista, i strašna vremena za one koji ga odbijaju. U ovim kozmičkim događajima prisutna je milost za ove događaje da sve po Bezgrešnom Srcu Marijinu za one koji ljube Isusa Krista, uđe u mistično jedinstvo s Kristom i po Kristu u Duhu Svetom se podloži izvoru života, Ocu, kada ćemo biti savršeno vođeni zakonima čistoga Duha.

Danas se otvorila jubilarna godina milosrdne ljubavi, Božanskog milosrđa. Treba se to razumjeti. Donosim vam jedan primjer. Govorilo se u šali o jednom fratru koji je želio zadobiti mnoštvo oprosta za duše. Napravio je jednu ljuljačku na vratima Crkve i neprestano se micao tako da je svaki put kada je ulazio u Crkvu zarađivao oprost za neku dušu. Ovo je jako pogrešan koncept. U ovom konceptu je prisutna jedna magična forma, formalizam. To nije program za ovu godinu. Prihvatiti Božje milosrđe znači prihvatiti Isusa Krista i u ovim vremenima prihvatiti milost koju On daje da bi bili uglavljeni u Njega, kako bi bio uglavljen cijeli svemir; prihvatiti sredstva koja On daje kao izričaj milosti, redovna, izvanredna i uzvišena sredstva; danas govorimo o uzvišenoj čistoj ljubavi Presvete Marije prema Bogu. Tada Božansko milosrđe u ovoj godini neće biti jedna karamela da nam osladi život, da bi malo pokrila savjest, osjećaje krivnje, nego poziv da uđemo u iskonski red u Bogu kako bismo mogli ući u novo stvaranje. Kroz ovo će prolaziti događaji. Jubilarna vrata koja će se otvarati na mnogim mjestima na Zemlji, Bog je htio da bi dao milosrđe onima koji žele ovo obraćenje te potpuno prionuti uz Krista Gospodina da bi bili uglavljeni u Njega, te da bi uglavljivali u Njega druge prikazujući se po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Kako rekoh, kozmički događaji pokrenut će puno toga također i na Zemlji. Ovaj Božji program Božanskog milosrđa Božja je želja da nas povede prema punini. Naime vi, koji želite prihvatiti Isusa Krista, pokrenite se prema veličanstvenim događajima, ali gibajte se u smjeru da budete djeca Božja, dostojanstvena, zrela suočiti se sa događajima, da biste znali razlikovati dobro i zlo, razlikovati između Antikrista i Krista, između Lažnog Proroka i lažnih proroka s jedne strane i vodstva Duha Svetog preko sredstava koja vam je Bog dao kao milost. Bog nam želi dati puninu koja nas vodi u potpunu slobodu od Sotonina utjecaja, slobodni unutra da možemo doći do točke da stojimo licem u lice s Bogom, te da razumijemo Božju volju, da budemo uronjeni u ovu svjetlost u kojoj bi se trebala naći djeca Božja.

Kako rekoh, ovo su kozmički događaji. Da ne doživimo ovo kao neku propovijed, teoriju, poslušajmo Gospine riječi preko Stefanije Caterine u poruci „Moć križa“[2] da nam kažu što nas očekuje.

„Također i u Crkvi će biti velike suprotnosti između onih koji budu otvoreni novosti vremena i onih koji to ne budu. Pravedno je da se to dogodi, jer samo tako će Bog moći obnoviti svoju Crkvu. Crkva ne može biti neka udruga u kojoj su osobe povezane iz religioznih motiva, stoljećima nepromjenjiva. Crkva je živi narod koji vodi Duh Sveti i neprestano oblikuje, u kojoj su  osobe međusobno sjedinjene ljubavlju Kristovom, kako bi svjedočile svijetu tu istu ljubav, na slavu Očevu.

Nova se vremena pripremaju za čovječanstvo i nove staze za Božji narod. Božja novost nije nikada neka nasilna revolucija: to je jedan proces obnove i preobrazbe koja polazi iz srca svakog čovjeka dobre volje i prenosi se drugim ljudima, sve do obnove mnoštva. To je kvasac koji uskvasa tijesto, kako vam je Isus objasnio. Tako se dogodilo u Isusovom dolasku: šačica ljudi zapaljenih Božjom ljubavlju svjedočili su njegov nauk i mnogi su povjerovali. Bog preobražava bez uništavanja, jer želi spasiti sve ono što je dobro u svakome od vas. Također i u Crkvi ima puno dobra koje neće biti izgubljeno; međutim moj Sin želi da njegova Crkva objavljuje u potpunosti život Presvetog Trojstva, jedini život koji vas može spasiti. Stoga će njegova ruka proći Crkvom i ispraviti sve ono što je iskrivljeno, poravnat će krive putove, objavit će se svom narodu kao jedini Gospodin.

Moj me je Gospodin puno puta poslao k vama da vam pomognem razumjeti volju Božju, da vas utješim u vašem hodu na Zemlji, trnovitom putu koji jako dobro poznajem. Ukazivala sam se na mnogim mjestima na Zemlji i neprestano sam vas pozivala na dobro, na život s Bogom, pokajanje. Često sam vas ozdravljala od vaših bolesti. Kao prava Majka sam se prignula prema vama, ali nisam došla samo da vas utješim: došla sam vas poučiti o Božjim stvarima, da vam pokažem put, ali malo je onih među vama koji su to razumjeli. Često ste se ograničavali na traženje neke milosti, a da niste prihvaćali ono što sam vam htjela reći. Kao tvrdoglava djeca, nastavljali ste ići vašim uobičajenim putem, bez promjene vas samih, zadovoljavajući se ponekim mojim milovanjem a da se nikada ne bacite u moj zagrljaj. Prepunili ste moja svetišta, ona koja ste sami izgradili, kako biste mi donosili vaše patnje, ali nikada uistinu niste htjeli uzeti ono što sam vam željela dati: Božji Život koji sam nosila u krilu i koji nosim u mome Srcu: Isusa.

Dječice, ne želim vas ukoriti nego vam želim pomoći razumjeti. Još jednom vas pozivam da prikažete vaše živote mome Sinu po mom Majčinskom Srcu. Položite vas same i sve što posjedujete u ruke Božje, dopustite da vas on preobražava. Obnovite vaše misli, molitve, nadahnuća. Uzdignite se prema Bogu i ostavite po strani Zemaljske stvari. Iako posjedujete mnogo toga, samo jedno je važno: ljubav Božja; pronaći ćete je kada pronađete Isusa u vašem srcu.

Trudite se rasti kao osobe i kao vjernici. Budite u  kvalitetnom  odnosu s Bogom: nije više dovoljno brzo recitiranje neke molitve ili rastreseno sudjelovanje u nekom obredu. Ako želite biti dio novog stvaranja trebate dopustiti da budete potpuno obnovljeni u Duhu Svetom, te svjesni vašeg kršćanskog opredjeljenja. Kako možete to činiti? Tako da se ozbiljno uputite Isusovim putem. Mnogo puta i na različitim mjestima kroz vjekove, ponavljala sam vam poziv da slijedite moga Sina i da živite po njegovu nauku. Poučila  sam vas kako to činiti uzimajući uvijek iste riječi, sve dok se one ne utisnu u vaše duše. To su riječi koje vam i sada ponavljam: prikazanje vas samih Bogu, predanje u njegovu volju, molitva, pokora, odricanje od vlastite sebičnosti, obraćenje; prije svega, ljubav prema Bogu iznad svega i svih. Bog me je poslao da vam kažem ove važne riječi; ali one ostaju prazne ako ne odlučite umrijeti sebi kako biste uskrsnuli u nova stvorenja.

Pozivam vas još jednom da se odlučite za Boga. Dječice, nemate još puno vremena za to, jer Bog stišće vrijeme, i ako sada ostanete pasivni kasnije ćete se naći u velikim poteškoćama, jer će ruka moga Sina brzo proći i mnogo toga će se promijeniti.  Stoga, požurite se tražiti Gospodina; ovo je trenutak posebnih  milosti za one koji žele tražiti Boga!“

Jaka riječ koju je izrekla Gospa je: „Moj Sin želi da njegova Crkva objavljuje u potpunosti život Presvetog Trojstva, jedini život koji vas može spasiti“.  Ima i drugih riječi u ovom tekstu ali najveće je ovo: u svim riječima prisutna je Gospa, Bezgrešna Majka koja je obećala svima onima koji će biti u svetištima a  budu otvoreni njezinoj ljubavi da će osjećati njezinu živu prisutnost, te pod zaštitom Nje koja je Bezgrešna, samo pod njezinom zaštitom, vi ćete se moći suočiti sa teškim vremenima i biti pobjednici. Ona će pokriti sve vaše slabosti ako ju ne budete htjeli iskoristiti, ako želite samo živjeti život koji je u Trojedinom Bogu.

Postoji proroštvo da će se duše podijeliti na Bezgrešnom Srcu Marijinu, kršćani će se podijeliti na Bezgrešnom Srcu Marijinu, čovječanstvo će se podijeliti na Bezgrešnom Srcu Marijinu. Što to znači? To znači da ako ova savršena ljubav koju je jedno stvorenje, Majka, izrazilo prema Bogu, prema svima nama, ako ova majčinska bezgrešna ljubav bude odbačena mi smo oslabljeni i ne možemo uspjeti. Ako nam Bog daje Majku, Bezgrešnu Majku, Ona je uključena u životni program svakoga od nas i cijelog svemira, ne može se doći do bezgrešnosti bez Bezgrešne.

Ja vas danas blagoslivljam silom koju vam Bog daje preko Bezgrešnog Srca Marijina, preko njezina prisustva u Crkvi, koja je model, put za Crkvu i u isto vrijeme vidljivi znak sudbine Crkve, da bi ušli u poziv novog stvaranja.

Blagoslivljam vas da otvaranje godine milosrđa označi otvorenost vaših srdaca Jedinom Pastiru, Isusu Kristu, da vas vodi u Duhu Svetom Ocu da bi bili nova stvorenja.

Ja vas blagoslivljam da se u vama probudi odgovornost da sa Bogom, sa cijelim Mističnim Tijelom Kristovim na čelu sa Svetim Mihaelom, Bezgrešnom Majkom, preuzmete obavezu za spasenje čovječanstava cijelog svemira, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Otkr 21,27

[2] Usp. Poruka od 14.rujna 2012, objavljena na stranici premanovomstvaranju.org