Razmišljanja – Trojstveni vir

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, kako smo već rekli također i danas govorimo o Presvetom Trojstvu. Za dva dana Katolička Crkva slavi svetkovinu Presvetog Trojstva i tako se možemo pripremiti.

Kaže se da je Presveto Trojstvo najveća tajna, ali u isto vrijeme se kaže da tko se otvori Presvetom Trojstvu i sudjeluje u trojstvenome životu postaje dijete svjetlosti jer se tajna otvara i vjernik vidi izvor svjetlosti koji obasjava cijeli život. Obično se kaže da je teško doći  do spoznaje Presvetog Trojstva, života Trojedinog Boga, a ipak Crkva definira da u životu Presvetog Trojstva ona pronalazi svoj identitet; onda je obavezno za nas sve hoditi, pronaći identitet. Obveza Crkve je ući u ovaj identitet da bi očitovala trojstveni život čovječanstvu. Doći do trojstvenog života nije teško, jako je jednostavno ali zahtjeva trud, trud da se ljubi Boga i da ga se stavi u centar naše pažnje, te dopustiti da Bog preobrazi naš život kako bismo postali djeca Božja.

Ovo moje razmišljanje danas stavljam u kozmički okvir. Govorili smo o trojstvenom djelovanju u cijelom svemiru. Mnogi od vas slijede dokumentarne emisije koje govore o vanzemaljcima itd.itd., i čovječanstvo se muči odgonetnuti, prepoznati, razumjeti. Ja želim da se u ovom našem razmišljanju mi vjernici, ljudi dobre volje koji želimo doseći jedan skok u kvaliteti, otvorimo trojstvenom djelovanju. Ako čovječanstvo Zemlje želi doseći skok u kvaliteti treba se otvoriti trojstvenom djelovanju. Poslušajmo.

Iz knjige „Preko velike Barijere na 23 stranici.

Kad je Bog stvorio svemir, u njega je usadio vječito gibanje nalik na vir. Upravo je to trojstveni vir. Iz njega nastaje život.

Trojstveni vir stvara putanja što je prelazim: ishodim od Oca i od Sina te se k njima vraćam. Na taj način prelazim svemir i dodirujem sve što je stvoreno, prenoseći u nj dah života. Zatim ga ponovno privodim k Ocu, prolazeći kroz Srce Sina, da bih uvijek i opet iznova otpočinjao, u neprestanome viru ljubavi.

U trojstvenome se viru stvara veliko titranje života, koje ishodi izravno iz neizmjernoga titranja ljubavi između triju Osoba Presvetoga Trojstva. Putem vira, titranje života se neprekidno prenosi na cijeli svemir. Ja donosim dah života svakome stvorenju i u njega usađujem moćno titranje Božje ljubavi. Tako svako stvorenje stane titrati prema frekvenciji koja mu je svojstvena i otuda počinje život.

Kad bi se trojstveni vir zaustavio, prestao bi postojati svemir. No trojstveni vir ništa ne može zaustaviti, jer je život Presvetoga Trojstva vječan i nenarušiv. U trojstvenome viru ne postoji raspadljivost; u njega ne ulazi smrt niti ikakvo zlo, pa čak ni grijeh, jer on ima moć da grijeh otkloni.

Zajedno sa smrću i s raspadljivošću, zlo je u svijet ušlo zbog istočnoga grijeha. Ništa od toga nije postojalo prije, jer Bog nije stvorio smrt ni raspadljivost. Bog je stvorio samo život. Lucifer i njegovi anđeli, u suradnji s grešnim i buntovnim čovjekom, svojim su postupcima stvorili vir koji je posve suprotan trojstvenome, sotonin vir. U njemu nema mjesta ni za dobro ni za život, nego po njemu naprotiv djeluju pokvarenost i  raspadljivost.

I iz toga vira ishodi veliko titranje, titranje smrti. Ono se suprotstavlja Božjem titranju života i začinje mržnju, grijeh, bolest. S pomoću toga vira, svemirom hara i sotona: izlazi iz samoga sebe i sam se u sebe vraća, zadahnjujući sve što je stvoreno svojim dahom smrti.

Shvatite razliku: ja izlazim iz Oca i iz Sina i k njima se vraćam. Tu nema egoizma, nego jedino ljubavi koja se podaruje svemu što je stvoreno. Nijedna od triju trojstvenih Osoba ne polazi iz same sebe niti se vraća k samoj sebi, nego su sve u zajedništvu. U sotonskome viru zbiva se obratno: sotona izlazi iz samoga sebe, dotiče smrću ono što je stvoreno i vraća se u samoga sebe. Tako se troši u egoizmu, a iz toga egoizma niču i uspijevaju sva zla.

Trojstveni vir i sotonski vir bez prestanka se sukobljuju. Ja ne djelujem samo da bih podario život, nego i da bih ga zaštitio od sotonina učinka. Ja sam Branitelj. Sotonskome je viru suđeno da sve više slabi, sve dok mu više ne bude mjesta u svemiru. Zato Bog moćno djeluje u današnje vrijeme.”

                                                                                                                           (Duh Sveti, 27/8/2003)

Gledajmo onda, situaciju Zemlje i ono što se događa u odnosu sa čovječanstvima koje zemljani nazivaju vanzemaljci. Poširoko smo vam pojasnili odnos između pokvarenih ljudi na Zemlji i buntovnih ljudi u niskom svemiru, da se između njih formirala Konfederacija Svjetlosti u kojoj je koncentriran sotonski vir. Ali ako dobro gledate sve dokumentarce, sva iskustva koja nalazite na televiziji; tamo se istražuje, zaključuje, traže se šifre za razumjeti, ali uvijek kako se obraniti u ratu protiv vanzemaljaca. U svim tim razgovorima nikada nećete vidjeti da se predstavlja braću vjernu Bogu, eventualno se kaže nordijci, kao općenit izraz. Zašto se ne kaže istina tko su ovi muškarci i žene koji su ostali vjerni Bogu? Vraćamo se na čovjeka na Zemlji koji se muči otkriti šifru da bi komunicirao sa ovim ljudima u svemiru. To su sve pokušaji suradnje ili obrane od napada, ali uvijek za vlastiti račun s jedne i sa druge strane.

Obraćam se vama slušateljima koji pratite ove programe i kažem vam: gledajte u visinu, gledajte što čini Trojedini Bog – ovo nijedan čovjek ne može kontrolirati, ovi programi napreduju i nitko ih neće zaustaviti, nikakav savez između buntovnih planeta niskog svemira i onih na Zemlji. Planovi Božji su savršeni i žele povesti cjelokupno čovječanstvo na visoku razinu. Govorimo o šiframa: ovi znanstvenici traže, istražuju šifre pomoću kojih bi mogli razgovarati sa vanzemaljcima. Ja vam govorim o Centralnoj Jezgri. U Centralnoj Jezgri su Arkanđeli, braća vjerna Bogu, braća iz srednjeg svemira, iz niskog svemira uključujući Zemlju- mi nemamo šifre, mi se odnosimo od duha prema duhu i neposredno se poznajemo, neposredno se razumijemo, jer svakome od nas Bog savršeno komunicira ono što mu je potrebno. Želim vas podsjetiti da je čovječanstvo Zemlje predviđeno da se cijelo uzdigne u zajedništvu sa Centralnom Jezgrom, pozvano je na skok u spoznaji, da neposredno spoznaje zakone Božje, pozvano je na kontemplaciju- kontemplirati znači vidjeti, uživati, radovati se, pripadati, komunicirati s Bogom bez zapreka. Ne namjeravam reći da kontemplirati znači zatvoriti se u dugu molitvu, zatvoriti se u neki samostan – to su ljudski izrazi. Govorimo o kontemplaciji kao sudjelovanju u životu Božjem, gdje se nalazimo u našoj kući, radosni s našim Bogom.

Onda, da bismo došli do neposredne spoznaje, do kontemplacije postoje pretpostavke. Danas govorim na poseban način o Duhu Svetom, o njegovoj ulozi u Presvetom Trojstvu. Kako ste čuli, on prolazi cijeli svemir, dodiruje dobre i zle, daje životni dah, daje život, ipak može napredovati u osobama, u dušama koje se predaju, koje mu se otvaraju, koje ga poznaju i žele slijediti njegove upute. Gdje vodi čovjeka Duh Sveti? Pojasnili smo vam već u zadnjoj knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“ da Duh Sveti vodi k Isusu Kristu. Naime, vodeći nas Isusu Kristu mi smo pozvani primiti osobu Isusa Krista, prihvatiti njegov nauk, njegov stav prema Ocu. Koji je stav prema Ocu? Podložan Ocu sve do poniženja, vjeran sve do smrti. Tada je bio proslavljen od Oca. Duh Sveti vrši ovo djelo, onda ne zavaravajmo se: mi možemo recitirati mnoge molitve i ignorirati Duha Svetog u nama. Molitve mogu poći iz osjećaja obaveze, iz straha prema Bogu iz različitih potreba. Ja vam savjetujem ne činite niti jedan korak, ni jedan trenutak a da se ne obratite Duhu Svetom i želite da vas On vodi Isusu Kristu. Isto vrijedi za one koji propovijedaju. Ako ne traži od Duha Svetog da ga ispuni svojom svjetlošću, svojom mudrošću, snagom, riječi propovjednika mogu biti ljudske riječi; isto vrijedi za sve molitve, za sva sudjelovanja u sakramentima. Mi se trebamo gibati prema Isusu Kristu u iskrenoj otvorenosti Duhu Svetom po primjeru Presvete Marije, njegove uzvišene Zaručnice na koju se spustio Bog i formirao život u Njoj.

Rekli smo da je naša pripadnost Isusu Kristu, prikazanje po Bezgrešnom srcu Marijinu. Duh Sveti nas snažno prati prema ovom našem stavu, u želji da pripadamo Isusu Kristu prikazujući  se Njemu po Djevici Mariji. Upravo ono što je suprotno čovjekovoj naravi; biti ponižen, progonjen, kao Isus krvavo se znojiti, odričući se vlastitih moći svoje duše, predan sve do smrti, tada nas Duh Sveti prati, Duh Sveti koji je pratio Isusa Krista snažno se očitovao u trenutku Isusove smrti koji ga je tom snagom uskrsnuo. Naime, ovaj poziv da budemo uglavljeni u Kristu vodi nas da budemo jedno s Kristom, da Krist živi u nama i naš život da bude Krist, i automatski Isus nas u Duhu Svetom vodi da se podložimo Ocu gdje pronalazimo našu kuću. Jako je važno naglasiti još jedan aspekt. Mi se nazivamo kršćani, kršteni smo, idemo svako toliko na Misu, a netko i svaki dan, ali pitanje je: mi posjedujemo Duh Isusa Krista? Sveti Pavao kaže: „Tko nema Duha Kristova, ne pripada mu“[1]. Naime, naša otvorenost Duhu Isusa Krista koji se spušta od Oca k Sinu i od Sina Ocu je obavezan, i konačno ga kršćani trebaju razumjeti. Trebaju razumjeti ovaj prolazak  koji je jako naglašen u Svetoj Misi kada svećenik zaziva Duha Svetog u pretvorbi kruha u tijelo, vina u krv Kristovu, tako da nas Duh Sveti preobrazi u kršćane. Dolazimo do točke da u nama umire sebičnost, a prolazimo uvijek kroz smrt.

U ovom čitanju Duh Sveti nam je pojasnio da On izlazi od Oca, ide prema Sinu i sa Sinom se vraća k Ocu. On prolazi kroz cijeli svemir i dodiruje sve, nosi život i vraća se k Ocu po Sinu. Sotona, naprotiv, polazi od sebe samog i vraća se u sebe i to je izvor pokvarenosti. Naime svaki oblik naše religioznosti, pobožnosti, misli ako polazi od nas samih i vraća se nama sa zaradom, kamatama, kvari nas. Da bi imali puninu Duha Svetog prema našoj originalnosti trebamo proći preko života Isusa Krista onakvog kakav jeste, kao prava djeca Božja. Ovo je jako važno za sve one koji žele pratiti ovaj program, jer neće razumjeti ako ovo ne vježbaju. U duhovnom životu, kako smo rekli, Duh Sveti uvijek posjećuje duše. Ponekad su poticaji tako jaki u nekim dušama, da se pretvaraju u viđenja, lokucije, intuicije; ovo su osnovni poticaji, ali mi idemo prema neposrednoj spoznaji, idemo prema kontempliranju Boga, Božjeg života. Kada Duh Sveti prodre u cijelo naše biće i nosi život nisu nam potrebne šifre, biva nam komuniciran Božji život u našoj nutrini i mi se uranjamo u taj život. Budite pažljivi na ove početne poticaje jer na Zemlji, govorio sam kroz različita razmišljanja, bivaju apsolutizirane, kodificirane u pamet, u psihu i to je strašno. Prepustite se vodstvu Duha Svetog, da vas On preobražava i vodi u pravu neposrednu spoznaju. Tamo vam nisu potrebne šifre, razumjet ćete jedni druge, vas same, neće vam biti teško oprostiti, razumjeti, ljubiti, biti velikodušni,dati život jer Duh Sveti u Isusu Kristu  je onaj koji djeluje u vama.

Pazite na još jednu stvar, na poseban način u ovim vremenima: Pazite da ne pomiješate poticaje Duha Svetog sa poticajima zla koji prolaze preko telepatije. U ovim vremenima Konfederacija Svjetlosti, Iluminati i osobe koje služe Sotoni, jako se trude djelovati na vašu pamet; špijuniraju vaše misli, kradu također i kršćansku ideologiju, citiraju Evanđelje kao što je Sotona citirao Bibliju kušajući Isusa Krista. Kako se možete spasiti? Onako kako smo vam pojasnili: U Kraljevstvu Božjem su tri stupa: prikazanje života, umrijeti sebi, ne zatvoriti ništa za sebe, ne vrtiti se oko sebe, ne biti okrenuti prema sebi, nego prolaziti pema svjetlosti preko unutarnjeg uskrsnuća. Drugi stup: biti bezgrešni, što znači biti pošteni, a ne unutarnji falsifikatori. Mi imamo naše granice, ali  Duh Sveti ih nadilazi ako nismo lukavi i farizeji. Isus nije ništa mogao učiniti sa farizejima. Ako nismo spremni ući u sveopće zajedništvo, ljubiti sve, to znači da nešto ne funkcionira. Ako je naš život komuniciran od Presvetog Trojstva, jedan titraj čiste ljubavi, onda mi možemo ljubiti sve, razumjeti sve, oprostiti svima. Ako ne uđemo u ovaj Duh Isusa Krista, onda snažni medijumi iz niskog svemira, kao i sa Zemlje mogu djelovati na nas i povuči nas.

Ovo vam govorim jer danas smo u vremenima izvanredne snage Presvetog Trojstva u nama. Sve manje će biti lokucija, i znakova. Zašto? Stoga jer nas Bog želi prisiliti da se uzdignemo u onu dimenziju u kojoj On djeluje, bez naših mentalnih napora, gdje se izražava ljudska sebičnost jer često i duhovne metode, vježbe, duge molitve da bi se postiglo nešto, polaze iz naše sebičnosti. Sveti Pavao kaže, vapi: „Milošću smo spašeni“. Kako onda možemo proći ovim putem od početnih poticaja do Isusa Krista, u mistično jedinstvo s Kristom da bi bili podloženi Bogu Ocu, ušli u Trojstveni vir? Predani s ljubavlju, u svakoj fazi našeg hoda, predani i poučljivi poticajima Duha Svetog koji nosi, uzdiže neprestano naprijed; predani Ocu također i u Gecemaniju, predani Ocu također na križu, u grobu, predani Ocu i trojstvenom djelovanju i u svakoj poteškoći, u svakom našem problemu. Ovo nas uzdiže. Onda se mi uzdižemo iz ove današnje konfuzije, a koja će biti sve veća sutra, i bit ćemo ukorijenjeni u Trojedinom Bogu.

Crkva se definira kao zajednica, u kojoj se očituje Trojstvo. Kamo sreće da se u cijeloj Crkvi očituje trojstveno djelovanje! Potrudimo se kršćani! Barem mi budimo na nogama u ovim vremenima. Ako mi ne stojimo na nogama, što pokazujemo drugima? Bog brzo napreduje. Ja vam garantiram da neće još dugo dopustiti djelovanje sotonskog vira na Zemlji i u niskom svemiru- neka znaju svi Iluminati i Konfederacija Svjetlosti! Probudimo se dakle, mi, Isus nas je svemu poučio! Čitajte samo blaženstva, čitajte samo predanje u providnost. To su sve zakoni Duha Svetog. Kada Isus kaže: „ Ne brinite se, tražite najprije Kraljevstvo Božje, a sve drugo će vam se nadodati“.[2] Ako mi na Zemlji u ovim vremenima budemo zabrinuti za materijalne stvari, ugušit ćemo se. Ako se nasuprot, otvorimo Bogu, providnosti, mi ćemo se uzdići k Bogu i on će nam pokazati što trebamo činiti, kako činiti, kako riješiti probleme. Poslat će nam vjernu braću, svete Arkanđele, anđele koji će nas poučiti. Oni su nositelji trojstvene akcije i žele nas uključiti u ovo snažno djelovanje. Isus je rekao: „ Ako mi se ne predate u jednom činu potpunog povjerenja prema Ocu po meni, nećete moći ništa razumjeti ni činiti“. To je njegov Duh, u njemu djeluje Duh Božji; Duh Sveti, i on nas zajedno s Isusom vodi u sve ono što je Isus obećao. Želim vam da se možete pripremiti za Presveto Trojstvo.

Ja vas blagoslivljam, blagoslivljam sve kršćane da ne budu izgubljeni, da poticaji Duha Svetog budu neprestani. Sin neprestao djeluje po riječima Evanđelja, Svetog Pisma, po sakramentima. Sve ovo možete živjeti u punini, ako se otvorite Bogu.

Blagoslivljam vas da se možete uzdići, vjerovati, predani djelovanju Božjem i vjerujući, staviti u praksu ono što je Isus poučio. Ja vas blagoslivljam da na dan Presvetog Trojstva koje slavimo u nedjelju bude jedan zaokret za vas koji slušate, ali i za čovječanstvo, da trojstveni vir djeluje u svoj sili u djeci Božjoj i u svima onima koji su dobre volje, te da ga prihvate, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Rim 8, 9

[2]Usp. Mt 6,33