51. Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji

Predraga braćo i sestre, nastavljamo naše razmišljanje sa temom Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji”, na 335 stranici: “1. ožujka 2013. i potom 17. ožujka 2013[1]., dan nakon ostavke papa Benedikta XVI. i izbora novog pape Franje, Sveti Mihael arkanđeo još jednom je pozvao Crkvu na Zemlji.” Međutim mi često poistovjećujemo službenu Crkvu sa Crkvom. Svi mi smo dio Crkve. Ovaj put želimo poslušati jedan dio poruke Svetog Mihaela od 1.ožujka 2013, koja nam je darovana kako bismo preuzeli odgovornost za ove riječi koje je Sveti Mihael dao. Nakon dvije godine mi možemo shvatiti i vidjeti da su se neke stvari već dogodile, što može biti za nas poticaj da preuzmemo još veću odgovornost. Poslušajmo.

Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 1.ožujka 2013.

„Što će se sada dogoditi u katoličkoj Crkvi? Otvoriti će se jedna nova faza, čiji će početak biti obilježen upravo izborom Pape. Takav će događaj biti prekretnica u povijesti čovječanstva, jer nakon toga će slijediti mnogi drugi događaji. S obzirom na sve ovo, Bog je odredio da, počevši od danas, ja budem na poseban način prisutan s mojim anđeoskim četama u Vatikanu. U tom zadatku bit ću praćen osim anđela, s Centralnom Jezgrom i s braćom vjernom Bogu koji će djelovati prije svega u Duhu. Doista se igra tvrda i konačna igra između sila dobra i zla, koje su oduvijek obadvije prisutne unutar Crkve. Bog je odlučio uvesti red u sve Crkve koje se nazivaju kršćanskim, počevši od katoličke Crkve, koja predstavlja većinu među kršćanima vašeg planeta. Molitva i djelovanje katoličke Crkve jako su važne za vaše čovječanstvo. Dakle, riječi koje slijede odnose se na katoličku Crkvu, u ovom posebnom trenutku, ali očigledno vrijede i za sve kršćanske zajednice.

Stoga je Bog odlučio uvesti red u Crkvu. Božji red nema nikakve veze s ljudskim nametanjem; on uvijek polazi od SVETOSTI. Crkva je dakle pozvana na svetost; ne na svetost malog broja, nego na svetost sviju. Nije više dovoljna hrabrost ponekog vjernika, a ima ih mnogo; potrebna je svetost cjelokupnog Božjeg naroda. Potrebna je prije svega, svetost pastira i onih kojima je zadatak pokazati put drugima; njih pozivam da imaju hrabrosti te da ne oklijevaju prikazati same sebe Bogu; samo tako će moći pokazati narodu put svetosti.

Svetost je život Božji koji teče kroz duh vjernika i među njima; on je čist i bezgrešan i očituje se u cjelovitosti ljudskog života. Pokvarenost je suprotna svetosti. Bog želi osloboditi Crkvu od pokvarenosti, kako bi slobodno rasla svetost njegova naroda; njegova će ruka to učiniti. Uvjeravam vas da je Bog podigao svoju ruku, kako bi rastavio svjetlo i tamu u njegovoj Crkvi. Bogu je potreban sveti narod, kojemu će moći povjeriti poslanje da istrgne drugu braću iz okova grijeha i smrti.

Bog želi povratiti neizmjerno blago svetosti, istine, nauka i ljubavi koje je Crkva nakupila kroz stoljeća, zahvaljujući neprestanom djelovanju Duha Svetog, te svetosti mnogih. Neće dopustiti da jedno takvo blago bude raspršeno preko pokvarenih ruku. Božji vinograd, tj. Crkva, bogata je plodovima: Sin Božji će ih sabrati i podijeliti djeci Božjoj, njegovoj braći. Božja baština pripada djeci Božjoj a ne sinovima tame. Stoga, neka znaju nevjerni vinogradari da neće ništa baštiniti, te da im neće biti dopušteno ubiti prave baštinike ( Mt 21, 38-40).

Molite dakle, kršćani sa Zemlje, kako bi Gospodar vinograda požurio izvršiti ono što je predvidio, oslobađajući Crkvu od nevjernosti zlih upravitelja.

Bit ću prisutan u Vatikanu sve dok Bog to bude želio; djelovat ću snagom koju sam od Njega primio. Tko se bude želio staviti na Božje mjesto, trebat će se suočiti sa mnom licem u lice. Moj uzvik upućen Luciferu na početku stvaranja ” Tko je kao Bog?”, nastavit će odzvanjati sve do kraja vjekova; borit ću se uvijek protiv lažnih bogova. Tko može shvatiti neka shvati. Moji su anđeli već raspoređeni oko vatikanskih zidova, prema rasporedu koji je Bog postavio. Bit ću jako prisutan na Konklavi, ništa neće moći izbjeći mom pažljivom pogledu.“

Shvatili ste da je izbor Pape Franje bio razdvojnica, razdvojnica u svetosti i pokvarenosti. Poziv Svetog Mihaela je da se obnovimo u svetosti. Tko se može opravdati i reći da je ovo jedna privatna objava? Može li Božji narod reći da nismo pozvani na svetost, na cjelovitost vjere, cjelovitost Božjeg života? Bog to više neće dopustiti. Mnoge su osobe interpretirale da je Sveti Mihael bio prisutan u Vatikanu samo stoga kako bi bio izabran papa. Sveti Mihael ostaje tamo s Božjom snagom, Božjom svetošću i on će voditi Božji narod također na Zemlji prema slavnom Kristovu dolasku. Kako smo čuli riječi: „Moj uzvik, upućen Luciferu na početku stvaranja: “Tko je kao Bog?”, nastavit će odzvanjati sve do kraja vjekova.“ Ova snaga svetosti dijeli sve, i očitovat će se dobro i zlo i na kraju će biti sabiranje. Budimo svjesno toga. Pozvani smo prionuti uz svetost koju nalazimo s Bogom.

Nakon ovog razmišljanja s početka poruke, Sveti Mihael je dao dvanaest točaka službenoj Crkvi, recimo linije vodilje. Mi ćemo se zaustaviti na nekim točkama koje su posebne za Božji narod. Prva točka:

-neka Crkva stavi u centar njezina života i djelovanja ne samu sebe, nego život Presvetog Trojstva, ne riječima, nego djelima.

 

Jeste li ovo shvatili? Presveto Trojstvo nije neka tajna iznad oblaka. Nakon dolaska Isusa Krista, objavljen je Otac, u kršćanska srca je poslan Duh Sveti. Snaga Trojstvenog djelovanja o kojem smo govorili zadnji put te njegovo posebno djelovanje iz 2013. godine je prisutna i očitovat će se. Evanđelje kaže da tko traži, tko ljubi Boga, Trojedinog Boga doći će i boravit će u njemu[2]. Božji je narod pozvan očitovati pravoga Boga, Trojedinog Boga. Nije dovoljno reći: Bog postoji, nije nam potreban filozofski Bog, bog nevjernika. Crkva, Božji narod treba utjeloviti ovu istinu te očitovati Boga i njegovu snagu. Bez ovoga, Božji narod neće imati svoj identitet i neće otkriti snagu svoga poslanja. Poslušajmo druge točke.

-neka Crkva ponizno prizna svoje pogreške i nevjernosti te traži oproštenje od Boga.

-neka Crkva konačno otvori svoj pogled prema svemiru i životu koji je u njemu, bez prikrivanja ove stvarnosti. Neka s ljubavlju prihvati sve ljude s drugih planeta kao djecu Božju, neka traži i promovira zajedništvo između svih čovječanstava iz svemira; neka bude svjesna da ljudi na Zemlji nisu sami u svemiru, te se neće sami spasiti

-neka Crkva pomaže dušama u čistilištu, preko molitve, Svete Mise i krštenja u Duhu Svetom i vatri[2]Neka u duhu silazi sve do dubina čistilišta, kako bi oslobodila sužnje po primjeru svoga Gospodina koji je sišao nad pakao osloboditi čovjeka

neka Crkva prikazuje na oltarima patnju cjelokupnog čovječanstva i sjedinjuje ih sa Žrtvom Kristovom; pomaže onima koji trpe darovati se Bogu.

-neka Crkva oprosti svojim neprijateljima i neka ih ljubi, bez ikakvih kompromisa sa istinom.

 

“Neka se Crkva spusti u Duhu sve do dna čistilišta da oslobodi zatvorenike”. Ovo je poslanje kršćanske Crkve. Na kraju će Sveti Mihael zatvoriti pakao u ime Mističnog Tijela Kristova. Čistilište nije nešto mračno, čudno. Treba biti prosvijetljeno kršćanskom vjerom. Sveti Mihael poziva na molitvu, na sudjelovanje u misi da bi oslobodili braću i sestre u čistilištu te krštenje u Duhu Svetom i ognju. Što to znači? Objasnili smo vam da za ova vremena uglavljenja u Kristu cijelog svemira, gdje nije moguće koristiti vodu za krštenje, svaki kršćanin je Božji hram, i Duh Sveti šalje duše koje su u potrebi te one koje nisu krštene traže krštenje. Svaki je kršćanin pozvan krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga dajući jedno muško i žensko ime. Uvijek kada mi ljubimo Boga, ljubimo našu braću u Čistilištu, Bog nam šalje duše jer nas zajedništvo svetih sjedinjuje.

“Crkva prikazuje na oltaru patnje cjelokupnog čovječanstva”. Gledajte patnje, gledajte žrtve. Ako mi ne prikazujemo ove žrtve, ove patnje Kristove, ako ih ne sjedinjujemo sa žrtvom Kristovom, tko može dati smisao ovim patnjama? Tko može osloboditi jednog zatvorenika punog ljutnje, mržnje ako nema kršćana koji se prikazuju Bogu za ovu braću da budu oslobođena. Mi dobro vidimo što se događa: zlo provocira zlo, agresivnost provocira agresivnost, rat provocira rat. Kršćani trebaju raskinuti ove lance. Oni imaju Trojstvenu snagu da bi dali smisao žrtvi, posvećujući svaku patnju nevinih koja postaje jedna snaga svetosti te čovječanstvo može biti oslobođeno.

-neka Crkva nikada ne zaboravi da je hodočasnica sve do kraja vremena; neka ne veže svoje srce za Zemlju nego odlučno hodi prema novom stvaranju koje je Isus obećao. Neka se trudi preobražavati svaki dan kako bi se svidjela svome Gospodinu te bila dostojna biti dio Njegova kraljevstva, zajedno sa drugom braćom iz svemira.

 

Iz ovih riječi možete razumjeti koji izazovi očekuju kršćane na Zemlji. Ne radi se o novim riječima, nego treba biti novi duh Božjeg naroda, pozvan staviti to u praksu. Shvatite koliko je važna uloga Crkve u promjeni čovječanstva! Bog očekuje od Crkve na Zemlji da se potrudi, jer njezino djelovanje treba pratiti napredovanje vjernih čovječanstava kako bi se došlo do istinite sveopće evangelizacije.

Ovdje zaključujemo razmišljanje. Postavljam pitanje. Postoji li pod nebom uzvišenija, ljepša stvar, sa više smisla, dostojanstva od biti dijete Božje. Živjeti kao dijete Božje na Zemlji, znači imati svu Božju snagu u sebi. Živjeti kao djeca Božja znači pobjeđivati pokvarenost. U ovom je naše sudjelovanje u djelovanju Svetog Mihaela, izvanrednih i redovnih sredstava, svih svetih, u onoj svetosti koju Bog želi povratiti u Crkvi. Bez ovog dostojanstva i svijesti da smo predodređeni na novo stvaranje, nemamo snage, gušimo se u problemima. Dobro se sjećate da je Isus rekao: “Tražite najprije Kraljevstvo Božje, sve ostalo će vam se nadodati”.[3] Zemlja se guši u problemima. Ako Bog ne intervenira, neće se izići iz ovih problema. Kršćani trebaju preuzeti odgovornost kako bi promijenili sudbinu Zemlje. Ja vas pozivam da probudite u vama odgovornost da se pokrenete ne samo kao pojedinci, nego kao Božji narod koji odgovara na mnoge, mnoge milosti ovog vremena; bit ćete blaženi vi i vaša djeca, imat ćete budućnost.

Ja vas blagoslivljam kako bi Trojedini Bog boravio u vama. Neka bude u vašem srcu, srcu vašem biću, vašem djelovanju. Neka bude prepoznatljiv za vas, izražen u vama, preko vas drugim ljudima koji su dobre volje kako bi mogli upoznati pravoga Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 1. ožujka 2013. naslovljena: „Vrata pakla neće je nadvladati“; poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 17. ožujka 2013. naslovljena: „Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ispunim“ objavljena na stranici http://www.premanovomstvarnju.org

[2]Usp Iv 14,23

[3]Usp Mt 6,33